Algemene voorwaarden

Perfect Company

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.perfectcompany.nl(de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
 
De Website Perfect Company is een exclusieve datingsite voor mensen die serieus op zoek zijn naar een date, vriendschap of relatie (de Dienst).
Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.
 
Inhoudsopgave
Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website
Artikel 3 – Gebruiksregels van de Belbox
Artikel 4 - Het platform
Artikel 5 - Beschikbaarheid van de Website
Artikel 6 - Gebruikersaccount
Artikel 7 - Prijzen en betaling
Artikel 8 – Verzuim en incassokosten
Artikel 9 - Uitsluiting
Artikel 10 – Derden
Artikel 11 - Geheimhouding
Artikel 12 - Conflictoplossing
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Vrijwaring
Artikel 15 - Intellectueel eigendom
Artikel 16 - Geschillen
 
Artikel 1 - Algemeen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar opwww.perfectcompany.nl.
3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 
Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website
4. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
5. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie;
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
6. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
7. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
8. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht mailen naar klacht@perfectcompany.nl.
 
Artikel 3 – Gebruiksregels van de Belbox
1. Wij bieden je de mogelijkheid om telefonisch met andere gebruikers in contact te komen via de Belbox. Aan het gebruik van de Belbox kunnen wij kosten verbinden. Ook kunnen er kosten voor mobiele telefonie verbonden zijn aan het gebruik van de Belbox.
2. Wij rekenen geen kosten als je gebeld wordt via de Belbox.
3. Je mag de Belbox niet niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
4. Als je via de Belbox in contact komt met andere gebruikers van de Website, mag je geen telefoonnummers uitwisselen.
 
Artikel 4 - Het platform
Het doel van de Website is om een platform te bieden waar je met andere gebruikers in contact kunt komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.
 
Artikel 5 - Beschikbaarheid van de Website
Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is, maar
9. wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Als je een fout of storing op de Website tegenkomt, kun je dit melden door een e-mail te sturen naar klacht@perfectcompany.nl. Wij zullen ons best doen om de storing of fout zo snel mogelijk te verhelpen.
10. Wij kunnen de Website (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij sturen je 10 werkdagen voor het geplande onderhoud een kennisgeving. Alleen bij noodgevallen krijg je geen kennisgeving van ons.
11. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
12. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.
 
Artikel 6 - Gebruikersaccount
13. Bepaalde onderdelen van de Website zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een profiel. Een profiel op de Website wordt pas actief na goedkeuring door ons. Als wij je profiel niet goedkeuren, zijn wij niet verplicht om de reden daarvoor te geven.
14. Je moet minstens 25 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
15. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
16. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.
17. Je kunt je uitschrijven van de Website door een e-mail te sturen naar uitschrijven@perfectcompany.nl.
 
Artikel 7 - Prijzen en betaling
1. Op de Website worden verschillende abonnementsvormen aangeboden. Een abonnement gaat in na de (eenmalige) betaling van de abonnementsprijs.
2. De duur en prijs van deze abonnementsvormen worden duidelijk via de Website gecommuniceerd. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Het abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. Uiterlijk [14 dagen] voor het eind van het abonnement krijg je een e-mail waarin je de mogelijkheid krijgt om je abonnement te verlengen. Op de Website kun je zien hoe lang de looptijd van je abonnement is.
4. Wij kunnen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. Een prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.
5. Je kunt veilig betalen via iDeal of met creditcard. Alle betalingen worden verwerkt met het systeem van payment provider Stripe.
 
Artikel 8 – Verzuim en incassokosten
1. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting voldoet, ben je automatisch in verzuim. In dat geval ben je de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het volledig verschuldigde bedrag betaalt.
2. Omdat je automatisch in verzuim bent in de situatie uit lid 1, ben je alle buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267,- zullen deze kosten €40 euro zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
- 15% over de eerste €2500;
- 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
- 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
- 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
- 0,5% over het overige deel.
 
Artikel 9 - Uitsluiting
Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt.
We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• jouw account te verwijderen;
• onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.
 
Artikel 10 – Derden
Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor een goede uitvoering van de Dienst. 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
 
Artikel 11 - Geheimhouding
Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.
 
Artikel 12 - Conflictoplossing
Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers. Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.
 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor:
18. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
19. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
20. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.
 
Artikel 14 - Vrijwaring
Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.
 
Artikel 15 - Intellectueel eigendom
21. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
– niet-exclusief;
– kosten- en rechtenvrij;
– overdraagbaar;
– wereldwijd.
22. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
– je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
– je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
23. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.
 
Artikel 16 - Geschillen
Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.
 
Perfect Company
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen 
T: 088 556 2222
M: info@perfectcompany.nl
www.perfectcompany.nl
KvK-nummer: 56896972

Veilig betalen met iDeal en creditcard